söndag 22 mars 2015

Meningar om en dag att skriva frågor till.

Uppgiften är att se till att du förstår meningarna och sedan skriva frågor som passar till dessa.

Je me lève à 6h30.

Je prends mon petit déjeuner à 7h.

Je vais à l'école à 7h30.

Je mange à 11h40.

Je finis à 14h15.

Je rencontre mes amis après l'école.

Je mange avec ma famille à 19h45.När du är färdig fortsätt med de här meningarna. Samma övning som ovan, men handlar om andra personer.

Nous nous levons à 7h45.

Nous prenons notre petit déjeuner à 8h15.

Nous allons au travail à 9h20.

Nous mangeons à 12h00.

Nous lisons des livres après le travail.

Nous dînons ensemble à 20h15.


När ni är färdiga ska ni lyssna på radioprogrammet:

http://urplay.se/Produkter/186658-Nouvelles-en-francais-2015-03-14?play_category=spr%C3%A5k

Och svara på frågorna som du får av din lärare.


/Karin
/Karin


onsdag 18 mars 2015

En vanlig dag och frågor till det.

Skriv klart er text om en vanlig dag. När ni har gjort det är nästa uppgift att skriva frågor till varje mening, frågor som kan ge de svar som ni har skrivit ner. Använd er av de sätt som vi har tränat på för att ställa frågor.

Tu parles italien?
Parles-tu italien?
Est-ce que tu parles italien?


/Karin

fredag 6 mars 2015

Uppgifter vecka 11.

Vecka 12, på torsdagen, kommer vi ha ett skriftligt förhör på de saker som du lär dig i detta arbetsområde.


1. Har du skrivit de reflexiva verben rätt?

se lever
s'habiller

presens
Je me lève...
Tu te lèves...
Il se lève...
Elle se lève...
On se lève...
Nous nous levons
Vous vous levez
Ils se lèvent
Elles se lèvent


Je m'habille...
Tu t'habilles...
Il s'habille...
Elle s'habille...
On s'habille...
Nous nous habillons...
Vous vous habillez...
Ils s'habillent...
Elles s'habillent...


passé composé
Je me suis habillé(e)...
Tu t'es habillé(e)
Il s'est habillé
Elle s'est habillée
On s'est habillé
Nous nous sommes habillé(e)s
Vous vous êtes habillé(e)s
Ils se sont habillés
Elles se sont habillées

2. Lär dig de andra verben från filmen. Skriv upp dem och läsa sedan på dem.

3. Övningar på hur man ställer frågor på franska. 

Gör övning 7 i övningsboken, kapitel 2.

- Översätt först meningarna till svenska.
- Gör sedan om meningarna till frågor, utifrån de exempel som finns.

Titta därefter på övning 8. Översätt meningarna till svenska. Skriv upp vilka frågeord som används.

4. Titta på filmen om en dag igen. 

Skriv frågor som passar till de meningarna.Bonne chance!

/Karin


lördag 28 februari 2015

Muntlig kommunikation och hörförståelse. Del 2

Uppgifter under arbetsområdet tala och lyssna.

1. Spela in en konversation där en person ställer frågor och en person svarar. Ämnet är att prata om en dag. Saker ni kan prata om kan exempelvis vara:

- vilken tid man går upp
- vad man gör på morgonen (tvättar sig, äter frukost, borstar tänderna, sminkar sig, klär på sig)
- hur man kommer till skolan
- när man kommer till skolan
- vilka ämnen man har i skolan
- lunchen
- när man åker hem
- när man äter middag
- vad man gör på kvällen
- när man går och lägger sig

Vi kommer tillsammans förbereda hur man ställer frågor om dessa saker. Ni kommer också få ha med er stödord eller bilder att prata lite, dock inte en hel text som läser.

Mellan uppgift 1 och 2 kommer vi lyssna på exempel på provuppgifter i ämnet franska, tala och lyssna, så att ni känner er förberedda inför er avslutande uppgift. Vi kommer också titta närmare på vad man ska kunna för att uppnå de olika betygen.

1. Uppgifter till vecka 11 finns på Fronter under information.

2. Vi ska tillsammans lyssna på ett radioprogram om en dag som heter "La journée d'Élise". Vi kommer inleda med att gå igenom ord och fraser som är bra att kunna för att förstå. Därefter kommer vi lyssna på radioprogrammet och svara på frågor på handlingen. Detta kommer vi först göra en och en och sedan i små grupper.

4. Vi kommer lyssna på ett radioprogram - nyheter på franska. För att förbereda det programmet kommer vi gå igenom ord och fraser som är användbara. När vi sedan lyssnar på programmet kommer vi svara på frågor, frågor som kräver svar som kryss i en ruta och frågor som kräver svar som man själv ska formulera.

5. I den sista uppgiften, innan de avslutande uppgifterna, kommer ni att få spela in en konversation igen. Ni kommer få jobba 2-3 personer i en grupp och intervjua varandra. Den här gången ska ni tillsammans ställa frågor och svara på dessa och tillsammans föra diskussionen framåt.

Det kommer finnas flera olika ämnen. De kommer att handla om att ni befinner er i olika miljöer och därför kommer vi träna på ord och fraser som ni kommer behöva för detta./Karin

tisdag 24 februari 2015

Några strategier att använda när ni läser texter på franska, eller andra språk.

Förstår ni ordet av sammanhanget?

Kan ni förstå ordet genom att jämföra med andra språk ni kan?

Förstår ni ordet genom att titta på grammatiken? (Är det ett substantiv? Är det ett verb?)

Kan ni använda er förförståelse för situationen / sammanhanget för att förstå?


/Karin

onsdag 4 februari 2015

Muntlig kommunikation och hörförståelse. Del 1

I det här arbetsområdet kommer vi att jobba med att bättre förstå när franska talas i olika situationer. Vi kommer också jobba med att prata i olika situationer, med mest fokus på ämnen som rör dig själv och din omgivning. Du ska bl.a. repetera och lära dig nya ord och uttryck som hör till följande ämnen:

- hälsningsfraser
- en vecka, en dag - hur beskriver du dessa saker
- fritidsintressen
- omgivningen (hur du bor, hur landskapet ser ut...)
- skolord
- familjeord (mamma, pappa, farmor, farfar...)

Vilka fler ämnen kommer du på?

Nästa uppgift är att skriva ner frågor som man kan ställa om dessa ämnesområden. 

Ämnets syfte

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 årskurs 4-9, inom ramen för språkval

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Lyssna och läsa — reception

 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevansanvända det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt ochbegripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt,relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt ochrelativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljersamt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt,relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt ochtydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olikastrategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Källa: LGR 11

Arbetsmetod
Cirkelmodellen
Examinationsformer

Uppgifter på lektionerna, så som muntliga övningar och hörförståelser. Arbetsområdet kommer att avslutas med två prov, ett i muntlig kommunikation och ett i hörförståelse.

/Karin

måndag 2 februari 2015

Inför nästa arbetsområde!

Skriv upp ord som tillhör följande ämnesområden och gör en gloslista:

- fritidsintressen
- väder
- en dag
- ämnen i skolan
- måltider under en dag